หมวดวิชาเลือกเสรี

3200-1003 หลักการจัดการ (Princlples of Management)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการ
 2. เข้าใจแนวคิดความเป็นมาในการจัดการ
 3. มีความรู้ความเข้าใจหน้าที่และกระบวนการในการจัดการ
 4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ ประกันสังคม
 5. นำความรู้ในการจัดการไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพสาขาต่างๆ

มาตรฐานรายวิชา

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการและกระบวนการการจัดการ
 2. สามารถทำโครงการและปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย
 3. เห็นคุณค่า ความสำคัญของหลักการจัดการ สามารถปฏิบัติงานโดยใช้หลักวิชาการ

คำอธิบายรายวิชา
        ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของหลักการจัดการ ความเป็นมาและแนวคิดในการจัดการ หลักการและกระบวนการการจัดการ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดการงานบุคลากร การอำนวยการ การกำกับดูแลแรงงานสัมพันธ์ ประกันสังคม

3201-2001 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี (Software Package of Accounting)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

 1. รู้ระบบงานของโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการจัดทำบัญชี
 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทำบัญชี
 3. เข้าใจการเก็บข้อมูลและรายการงบการเงินทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินในรูปแบบต่างๆ
 4. ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทำบัญชี

มาตรฐานรายวิชา

 1. บันทึกโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
 2. ทำรายงานงบการเงินทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินในรูปแบบต่างๆ
 3. เลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่เหมาะสมกับงานบัญชี

คำอธิบายรายวิชา
        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการจัดทำบัญชี บันทึกข้อมูลทางบัญชีเกี่ยวกับระบบบัญชีแยกประเภทระบบสินค้าคงคลัง ระบบขาย ระบบลูกหนี้ ระบบเจ้าหนี้ ระบบเงินเดือน รายงานข้อมูลทางการเงินในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์งบการเงิน

3204-2305 การใช้โปรแกรมเพื่องานเอกสาร
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบเอกสาร
 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างฟอร์มจดหมายทางธุรกิจ
 3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านเอกสาร

มาตรฐานรายวิชา

 1. สามารถสร้างจดหมายธุรกิจ
 2. สามารถสร้างแบบฟอร์มและเอกสารที่ใช้ในองค์กร

คำอธิบายรายวิชา
        ศึกษาและปฏิบัติกับการใช้รูปแบบการพิมพ์รายงาน หนังสือราชการ การจัดรูปแบบของจดหมายแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้งานด้านเอกสารได้

3204-2306 การใช้โปรแกรมเพื่อการคำนวณ
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการคำนวณด้วยโปแกรม Spreadsheet
 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชั่นและสูตรทางคณิตศาสตร์ด้วยโปนแกรม

มาตรฐานรายวิชา
      1.    สามารถประยุกต์ใช้งานด้านการคำนวณ
คำอธิบายรายวิชา
       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการคำนวณโดยใช้สูตรและเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ การใช้ฟังก์ชั่นการคำนวณ การสร้างงานด้านการคำนวณ และการประยุกต์ใช้กับงานในธุรกิจได้

3204-2012   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 1. มีความสามารถนำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการไปวางแผนวิเคราะห์ออกแบบ ตลอดจนนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กร
 2. เห็นคุณค่าความสำคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

มาตรฐานรายวิชา

 1. ปฏิบัติการวางแผนและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
 2. ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ
 3. นำระบบสารสนเทศไปใช้กับงานอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา
      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและบทบาทของข้อมูลและสารสนเทศ ความสำคัญของระบบสารสนเทศกับองค์กรธุรกิจ โครงสร้างบริหารในองค์กรธุรกิจ ระดับการใช้สารสนเทศในองค์กรธุรกิจ ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น

32/14 ซอยเพชรเกษม 108 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ 02-808-3751 โทรสาร 02-445-4841 E-Mail Address admin@weera.ac.th

 

weerasoonthorn business school