หมวดวิชาสามัญ (หมวดวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ)

3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน(Fundamentel Engllsh)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
(1) เกิดความรู้ ความเราเข้าใจโครงสร้างของประโยค (2) ศึกษาคำศัพท์ สำนวนที่เป็นพื้นฐานของสาขาอาชีพ (3)เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษและนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
(1) เขียนประโยคและข้อความได้ถูกต้องตามโครงสร้างภาษา และเครื่องหมายวรรคตอน (2) ฟังและพูดโต้ตอบโดยใช้คำศัพท์ สำนวนที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ (3) อ่าน ประกาศ ป้าย สัญลักษณ์ ที่พบเห็นในที่ทำงานต่าง ๆ และถ่ายโอนเป็นคำ หรือข้อความ (4) บูรณาการเรียนในชั้นเรียนกับการแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกชั้นเรียน โดยมีหลักถานบันทึกการเรียนรุ้และการพัฒนาตนเอง
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติโครงสร้างทางภาษาที่ใช้ บรรยายเหตุการณ์ในปัจจุบัน (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect) ในอดีต (Part Simple Tense) ในอนาคต (Future Tense) ประโยคActive & Passive Voice ประโยคเงื่อนไข(Conditional Sentences) Modals การเปรียบเทียบ (Comparison) การใช้ เครื่องหมายวรรคตอน (Punctuation Marks) คำบุพบท (Preposition) ฝึกการอ่านข้อความทั่วไป ประกาศ การเขียนบันทึกสั้น ๆ ศึกษาความหมายของศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่จำเป็นในงานอาชีพ
3000-1228 ภาษาอังกฤษธุรกิจ(Business English)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
(1) มีความรู้เกี่ยวกับศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการธุรกิจ (2) มีความรู้ความเข้าใจการอ่านและการเขียนจดหมาย และเอกสารทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ (3) เห็นประโยชน์ของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
(1) อ่าน สรุปใจความสำคัญจากการอ่านข้อมูลทางธุรกิจ (2) เขียนจดหมายธุรกิจ และกรอกแบบฟอร์มทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ (3)เขียนข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล สินค้า และบริการ สัญลักษณ์ ตัวย่อ (4) สนทนาโต้ตอบทางธุรกิจตามสถานการต่าง ๆ (5)บูรณาการเรียนรู้ในชั้นเรียนกับการเรียนรู้ด้วยตัวเอง สืบค้นข้อมูลทางธุรกิจจากแหล่งสื่อต่าง ๆ
คำอธิบายราวิชา
ศึกษาคำศัพท์ สำนวนภาษา ที่ใช้ในการสื่อสานในสถานการณ์ต่าง ๆ ทางธุรกิจ ฝึกการอ่านเอกสารทางธุรกิจ โฆษณา ประกาศ ตาราง กราฟ กำหนดการ สืบค้นข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ การเขียนโต้ตอบทางธุรกิจ การเขียนบันทึกข้อความ การบันทึกโทรศัพท์ การเขียนจดหมายแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ การเขียนบัตรอวยพรในเทศกาลต่าง ๆ การติดต่อธุรกิจผ่านทางอินเตอร์เน็ต ECommerce 
3000-1423 วิทยาศาสตร์ 4(Science)
จุดประสงรายวิชา เพื่อให้
(1) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า จุลินทรีย์ในอาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตร และสารเคมีใกล้ตัว (2)ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมีที่เกี่ยวข้องในการศึกษาทดลอง (3)มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ สามารถสื่อสารสื่อที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน 

3200-1005 หลักการตลาด(Principle of Marketing)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการตลาด (2) มีความเข้าใจในการบริหารงานการตลาด (3) มีความรู้ส่วนผสมทางการตลาด และกลยุทธ์ทางการตลาด (4) สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจและชีวิตประจำวัน (5)มีจิตสำนึกและจรรยาบรรณในการนำหลักการตลาดไปใช้ในวิชาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
(1) บอกหลักการส่วนผสมทางการตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาด (2) วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรคของการตลาด (3)เขียนแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการขาย (4) ใช้เทคโนโลยีในงานด้านการตลาด
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและความสำคัญของหลักการตลาด ในฐานะที่เป็นกิจกรรมหลักทางธุรกิจ โดยศึกษาแนวความคิดทางการตลาด และหลักการตลาดสมัยใหม่ กิจกรรมและหน้าที่ทางการตลาด ส่วนผสมทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด อิทธิพลและสภาพแสดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีพฤติกรรมผู้บริโภค การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งานด้านการตลาด จรรยาบรรณด้านการตลาด

หมวดวิชาชีพ (หมวดวิชาชีพสาขาวิชา)

สาขาวิชาการตลาด
3202-2001 การจัดการขาย(Sales Management)
จุดประสงรายวิชา เพื่อให้
(1) มีความรู้ความเข้าใจวิธีการจัดการขายอย่างมีระบบ(2) มีทักษะในการประกอบอาชีพงานขาย (3)ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการขาย
มาตรฐานรายวิชา
(1) เขียนแผนภูมิโครงสร้างการจัดองค์การฝ่ายขาย (2) ฝึกอบรมพนักงานขาย กำหนอาณาเขต โควตาการขายและการจัดทำรายงานขาย (3) ออกแบบเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงานขาย
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของการขาย บทบาทสำคัญของโครงสร้าง และการจัดรูปองค์กรฝ่ายขาย เทคนิคการจูงใจและการควบคุมพนักงานขาย การฝึกอบรมพนักงานขาย การจ่ายค่าตอบแทน การกำหนดอาณาเขตขาย โควตาการขาย การทำรายงานการขาย ผลการปฏิบัติการงานของพนักงานขาย การประเมินผลการปฏิบัติงานขาย
3202-2002 การวิจัยตลาด(Marketing Research)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
(1) มีความเข้าใจขั้นตอนในการปฏิบัติงานวิจัย (2) มีทักษะจัดทำเครื่องมือการวิจัย การวางแผน การเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมายและการนำเสนอ (3) ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยตลาดที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมของธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
ออกแบบเครื่องมือ วางแผนการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย (2) การนำเสนอและติดตามผลการวิจัย
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของการวิจัยตลาด ประเภทของการวิจัยตลาด หลักการและขั้นตอนในกระบวบการวิจัย เครื่องมือการวิจัย ขอบเขตการวิจัย การวางแผนการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์การอ่านและการแปลความหมายของข้อมูล การนำเสนอและการติดตามผลการวิจัยโดยเน้นการปฏิบัติงานจริง
3202-2005 การส่งเสริมการขาย(Sales Promotion)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
(1) มีความเข้าใจการส่งเสริมการขาย(Sales Promotion Mix) (2) มีทักษะจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (3)ตระหนังถึงความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่ออาชีพการส่งเสริมการขาย
มาตรฐานรายวิชา
(1) เขียนแผนกิจกรรมการส่งเสริมการขาย (2) เลือกเครื่องมือในการส่งเสริมการขายได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย (3)ออกแบบเครื่องมือการส่งเสริมการขาย
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการส่งเสริมการขาย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการส่งเสริมการขาย อุปสรรคและปัจจัยที่ผลต่อการส่งเสริมการขาย การวางแผนการส่งเสริมการขาย เครื่องมือในการส่งเสริมการขาย แนวทางเลือกเทคนิคต่าง ๆ ในการส่งเสริมการขาย การส่งเสริมการขายมุ่งสู่ผู้บริโภค คนกลางและพนักงาน การทดสอบและการประเมินผลการส่งเสริมการขาย 

3202-2006 พฤติกรรผู้บริโภค(Customer Behavior)
จุดประสงรายวิชา เพื่อให้
(1) เข้าใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (2) มีทักษะกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (3)ตระหนักถึงมูลเหตุและแรงจูงใจในการซื้อของผู้บริโภคทั้งทางตรงและทางอ้อม
มาตรฐานรายวิชา
เขียนรูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นมาเหตุในการจูงใจตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ (2)ประยุกต์การใช้ทฤษฎีแห่งความต้องการและทฤษฎีแรงจูงใจ (3) เขียนกระบวนการยอมรับและการเผยแพร่วัตกรรม
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค รูปแบบต่าง ๆ ของกระบวนการตัดสินใจซื้อ มูลเหตุและแรงจูงใจในการซื้อของผู้บริโภคทั้งทางตรงและทางอ้อม อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อการซื้อ
3202-2011 การบริหารการจัดซื้อ (Purehasing Management)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
(1) เข้าใจลำดับขั้นตอนและระเบียบวิธีการจัดซื้อของหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน (2)มีทักษะในการใช้เอกสารและเทคโนโลยี (3) ตระหนักถึงความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และมีความรู้ศึกของการมีส่วนเป็นเจ้าของ
มาตรฐานรายวิชา
(1) เขียน Flow chart ลำดับขั้นตอนและวิธีการสั่งซื่อของหน่วยงานเอกชนและรัฐบาล จัดเก็บเอกสารการจัดซื้อ และควบคุมปริมาณการจัดซื้อ สัญญาณเตือนปริมาณสินค้าในคลังสินค้า โดยใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
คำอธิบายรายวิชา 

3202-2018 การบริหารการจัดจำหน่าย(Channel of Distribution Management)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
(1) มีความรู้ความเข้าใจถึงระบบการกระจายสินค้า (2) ทราบถึงกิจกรรมเกี่ยวกับการกระจายสินค้า (3)สามารถเลือกประเภทของการขายผ่อนช่องทางการจำหน่ายสินค้า (4) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารการจัดจำหน่าย
มาตรฐานราบวิชา
(1) เขียนแผนงานการจัดจำหน่ายสินค้า/บริการ (2) วางแผนระบบการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ (3)เขียนแผนงานการบริหารบุคคล การจัดจำหน่ายตามพื้นที่ขาย / เขตขาย (4) เขียนแผนการบริหารยานพาหนะเพื่อการจัดจำหน่าย
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับระบบวิธีการจัดจำหน่าย การออกแบบและการเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย การจัดจำหน่าย การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย การกระตุ้นและการส่งเสริมคนกลาง การควบคุม การประเมินผลรวมทั้งการกระจายสินค้าในระบบช่องทางการจัดจำหน่าย และการแก่ปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับช่องทางการจัดจำหน่าย
3202-2019 การบริหารการค้าปลีก (Retail Store Management)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
(1) มีความรู้ความเข้าใจหลักและวิธีการบริหารการค้าปลีก (2) มีทักษะของการบริหารการค้าปลีก (3)ตระหนักถึงวิธีการบริหารการค้าปลีก
มาตรฐานรายวิชา
(1) เขียนกระบวนการบริหารการค้าปลีก (2) จัดทำงบประมาณการเงินและรายการค่าใช้จ่ายของการบริหารการค้าปลีก
คำอธิบายรายวิชา 

3201-2002 การบัญชีชั้นกลาง 2 Intermediate Accounting)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
(1) มีความรู้ความเข้าใจในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน และส่วนของเจ้าของ (2) มีทักษะในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน (3)มีทักษะในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของสำหรับห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด (4)มีทักษะในการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบกานเงินเกี่ยวกับรายการดังกล่าว (5) สามารถวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย ของแหล่งเงินทุนแต่ละชนิด
มาตรฐานรายวิชา
(1) บันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน (2) บันทึกบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด (3)แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน (4) เลือกใช้แหล่งเงินทุนได้อย่างเหมาะสม
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีหนี้สินหมุนเวียน หนี้สินโดยประมาณ หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและหนี้สินระยะยาว การบัญชีส่วนของเจ้าของของประเภทห้างหุ้นส่วนเกี่ยวกับการจัดตั้ง การเปลี่ยนแปลงทุนของห้างหุ้นส่วน และการชำระหนี้ห้างหุ้นส่วน การบัญชีส่วนของเจ้าของ ประเภทบริษัทจำกัดเกี่ยวกับการออกหุ้น การให้สิทธิ ซื้อหุ้น การรวมหุ้นเงินปันผล เงินสำรอง การแก่ไขข้อผิดพลาด มูลค่าการบัญชีต่อหุ้นกำไรต่อหุ้น การเลือกบริษัทและการชำระบัญชี รวมทั้งในการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
3201-2003 การบัญชีต้นทุน (Cost Accounting 1 )
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
(1) มีความรู้ความเข้าใจวัตถุประสงค์ แนวคิดเกี่ยวกับบัญชีต้นทุน การจำแนกประเภทต้นทุนและวงจรระบบบัญชีต้นทุน (2)มีทักษะในการบันทึกต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิต และการปันส่วนต้นทุน (3)มีทักษะในการบันทึกบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ ของเสีย ของมีตำหนิ เศษวัสดุ และบัญชีต้นทุนตามกิจกรรม (4)เห็นคุณค่าของระบบบัญชีต้นทุน
มาตรฐานรายวิชา
(1) รู้วัตถุประสงค์ แนวคิดเกี่ยวกับบัญชีต้นทุน การจำแนกประเภทต้นทุนและวงจรระบบบัญชีต้นทุน (2) บันทึกต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิต และการปันส่วนต้นทุน (3) บันทึกบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ ของเสีย ของมีตำหนิ เศษวัสดุ และบัญชีต้นทุนตามกิจกรรม (4) เลือกใช้ระบบบัญชีต้นทุน ได้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจอุตสาหกรรม
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ แนวคิดเกี่ยวกับบัญชีต้นทุน การจำแนกประเภทต้นทุน ระบบบัญชีต้นทุนของปัจจัยการผลิต การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ วิธีการบัญชีเกี่ยวกับของเสีย ของมีตำหนิ เศษวัสดุ และบัญชีต้นทุนตามกิจกรรม
3201 - 2004 การบัญชีต้นทุน 2 (Cost Accounting 2)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบัญชีต้นทุนช่วง ระบบบัญชีมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ร่วม ผลิตภัณฑ์พลอยได้ การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการวางแผน และควรคุมของฝ่านบริหาร
3201-2005 การบัญชีชั้นสูง 1(Advanced Accounting 1)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีของกิจการร่วมค้า การฝากขาย การขายผ่อน ชำระและการเช่าซื้อ และการบันทึกบัญชีที่ไม่สมบูรณ์ (2) มีทักษะในการบันทึกบัญชีของกิจการร่วมค้า การฝากขาย การขายผ่อน ชำระและการเช่าซื้อและการบันทึกบัญชีที่ไม่สมบูรณ์ (3) มีคุณลักษณะนิสัยที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
(1) รู้หลักการบัญชีของกิจการร่วมค้า การฝากขาย การขายผ่อน ชำระและการเช่าซื้อ และการบันทึกบัญชีที่ไม่สมบูรณ์ (2)บันทึกบัญชีของกิจการร่วมค้า การฝากขาย การขายผ่อน ชำระและการเช่าซื้อและการบันทึกบัญชีที่ไม่สมบูรณ์ (3)มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานสะอาดเรียบร้อย ซื่อสัตย์และขยัน อดทน
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีของกิจการร่วมค้า การฝากขาย การขายผ่อน ชำระและการเช่าซื้อและการบันทึกบัญชีที่ไม่สมบูรณ์
3201-2006 การบัญชีชั้นสูง 2(Advanced Accounting 2)
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีตัวแทน สำนักงานใหญ่และสาขา การปริวรรตเงินตรา การรวมธุรกิจ การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการจัดทำงบการเงินรวม (2) มีทักษะในการบันทึกบัญชีตัวแทน สำนักงานใหญ่และสาขา การปริวรรตเงินตรา การรวมธุรกิจ การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการจัดทำงบการเงินรวม (3)มีคุณลักษณะนิสัยที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา (1) ทำงบประมาณของธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจอุตสาหกรรม (2) ใช้ข้อมูลโดยงบประมาณเพื่อการวางแผนแนะควบคุม
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำงบประมาณของธุรกิบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจอุตสาหกรรม ตลอดจนศึกษาถึงการนำงบประมาณไปใช้ในการควบคุมและวัดผลการดำเนินงานของธุรกิจ โดยใช้เทคนิคทางการเงินการวิเคราะห์งบการเงิน และวิธีอื่น ๆ
3201-2010 ระบบบัญชี(Accounting Systems)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
(1) มีความรู้ความเข้าใจลักษณะของระบบบัญชี การควบคุมภายใน การใช้แบบฟอร์ม หรือเอกสารทางการบัญชี รวมทั้งสมุดบันทึกรายการขั้นต้นและบัญชีแยกประเภท (2) มีทักษะในการวางระบบบัญชี (3) เห็นคุณค่าของการมีระบบบัญชีที่ดี
มาตรฐานรายวิชา
(1) รุ้ลักษณะของการวางระบบบัญชีแต่ละประเภทธุรกิจ (2) วางระบบบัญชีเกี่ยวกับการจัดซื้อ เงินเดือน การขาย ฯลฯ (3)ปฏิบัติงานตามระบบบัญชีแต่ละประเภทของธุรกิจ
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะของระบบบัญชี การควบคุมภายใน การใช้แบบฟอร์ม หรือเอกสารทางการบัญชี รวมทั้งสมุดบันทึกรายการขั้นต้นและบัญชีแยกประเภท การสำรวจขั้นต้นในการวางระบบบัญชี ตลอดจนศึกษาระบบบัญชีการจัดซื้อและการควบคุมสินค้าคงเหลือ ระบบบัญชีเงินเดือนและค่าแรง ระบบบัญชีการขายและการควบคุมลูกหนี้ ระบบบัญชีเงินสด ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร ระบบบัญชีกิจการที่ทำการผลิตสินค้า และระบบบัญชีกิจการบริการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3204-2002 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ มาตรฐานรายวิชา
(1) อธิบายความสำคัญของระบบปฏิบัติการ (2) อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ (3)ปฏิบัติการใช้ระบบปฏิบัติการในคอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ วิธีการทำงานและส่วนประกอบของระบบปฏิบัติการ การทำงานแบบทีละโปรแกรม แบบพร้อมกันหลายโปรแกรม ระบบการแบ่งเวลา บทบาท หน้าทีของระบบปฏิบัติการการจ่ายงาน การจัดสรรหน่วยประมวลผล การบริหารและกรจัดการหน่วยความจำ การจำลำดับงานและการจัดสรรทรัพยากร การจัดการรับข้อมูลและการแสดงผล ระบบแฟ้มข้อมูล การใช้ระบบปฏิบัติการที่นิยมกันแพร่หลายบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
3204-2005 ระบบฐานข้อมูล(Database Systems)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
(1) มีความรู้ความเข้าใจในความหมายและความสำคัญของฐานข้อมูล (2) สามารถออกแบบระบบฐานข้อมูลในรูปแบบบรรทัดฐาน (Normalization) (3) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาฐานข้อมูล (4) เห็นคุณค่าในการใช้ระบบฐานข้อมูล
มาตรฐานรายวิชา
(1) สามารถออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์อย่างง่าย (2) เลือกใช้โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลได้เหมาะสม
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย องค์ประกอบ ความสำคัญของระบบฐานข้อมูล รูปแบบของฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษาข้อมูล การจัดระบบฐานข้อมูลในรูปแบบบรรทัดฐาน แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล การออกแบบและการใช้ฐานข้อมูล ปัญหาและการควบคุมการใช้ระบบฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย
3204-2008 การเขียนโปรแกรมภาษาซี(C Programming)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
(1) มีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างและไวยากรณ์ของภาษาซี (2) สมารถเขียนโปรแกรมขนาดเล็กด้วยภาษาซี (3)สามารถเขียนโปรแกรมภาษาซีจัดการแฟ้มข้อมูล (4) เห็นค่าและความสำคัญของโปรแกรมภาษาซี
มาตรฐานรายวิชา
(1) เขียนโปรแกรมประยุกต์ถูกต้องตามโครงสร้างของภาษาซี (2) สามารถทดสอบและแก้ไขการทำงานของโปรแกรม
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติตามหลักการเบื้องต้นในการเขียนโปรแกรมภาษาซี ลักษณะทั่วไปและลักษณะจำเพาะของภาษาซีลักษณะที่แตกต่างจากภาษาอื่น หลักการภาษาซี องค์ประกอบและโครงสร้างของโปแกรม ลักษณะของตัวแปร ตัวดำเนินการนิพจน์ วิธีการและคำสั่งต่าง ๆ ในการเขียนโปรแกรมภาษา การสร้างและการเรียนในฟังก์ชั่น การสร้างไฟล์ การเข้าถึงไฟล์และการประยุกต์ใช้งาน
3204-2009 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานธุรกิจทั่วไป (2) มีความรู้ความเข้าใจในวงจรการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (3)มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์และออกแบบระบบ (4) เห็นคุณค่าของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
มาตรฐานรายวิชา
(1) อธิบายกระบวนการในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (2) ปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานขนาดเล็กทางธุรกิจคำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดเบื้องต้นของระบบงานทางด้านธุรกิจ วงจรการวิเคราะห์ระบบ คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบ ขั้นตอนและวิธีการ และความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ การศึกษาระบบงาน วิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ ระบบ การเขียน Data Flow Divagate chart, ER-Diagram, Description Table, Description Tree และ Data Dictionaries ตลอดจนการเขียนและการนำเสนอโครงร่างระบบทางธุรกิจ
3204-2010 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย(Data Communication and Network)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (2) สามารถใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (3) เห็นคุณค่าในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
มาตรฐานรายวิชา
(1) อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (2)อธิบายความสำคัญของการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (3) ปฏิบัติการให้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล ตัวการและอุปกรณ์ มาตรฐานการสื่อสารข้อมูล ชนิดของสัญญาณและวิธีการส่งสัญญาณข้อมูล สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลในระบบเครือข่าย โครงสร้างของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โพรโตคอล การออกแบบ ระบบเครือข่ายกับอินเตอร์เน็ต บริการต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ต ตัวอย่างของเครือข่ายและประโยชน์ของเครือข่ายแต่ละประเภท
3204-2014 ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์(Practicum in Computer Hardware Assembly)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบเครือคอมพิวเตอร์ (2)มีความสามารถในการต่อเชื่อมอุปกรณ์ต่อพ่วงแต่ละชนิดของเครื่องคอมพิวเตอร์
มาตรฐานรายวิชา
(1) สามารถประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripheral) (2)สามารถเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับโปรแกรมที่ใช้ในปัจจุบัน
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การนำอุปกรณ์ แต่ละชนิดมาประกอบเป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมกับโปรแกรมในปัจจุบัน


32/14 ซอยเพชรเกษม 108 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ 02-808-3751 โทรสาร 02-445-4841 E-Mail Address admin@weera.ac.th

 

weerasoonthorn business school